Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 WesCREATIONS BV is een activiteit van Wassim Kerkeni, die hierna “WesCREATIONS BV” genoemd wordt.

1 AANVAARDING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De klant erkent bij het in gesprek treden met WesCREATIONS BV of door het enkele gebruik van de diensten de algemene- en eventueel bijzondere voorwaarden van WesCREATIONS BV te hebben gelezen, begrepen en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en ontkent daarbij zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2 OFFERTE EN BEVESTIGING

 1. De door WesCREATIONS BV opgestelde offertes zijn geldig gedurende 14 dagen. Daarna hebben ze enkel een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw tenzij anders vermeld. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgaven verplichten geenszins WesCREATIONS BV tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 2. WesCREATIONS BV is slechts gebonden aan de offerte en/of een overeenkomst na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door de klant. Indien WesCREATIONS BV na het ontvangen van de bestelling overgaat tot levering zonder deze bestelling schriftelijk te bevestigen, komt de overeenkomst echter tot stand op het ogenblijk van de levering.

3 AUTEURSRECHTEN EN EIGENDOMSRECHT

 1. De geleverde goederen/diensten en de hier op rustende intellectuele rechten blijven eigendom van WesCREATIONS BV tot het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, alsook alle desbetreffende interesten, kosten en belastingen volledig betaald zijn. De risico’s zijn echter ten laste van de koper vanaf het moment dat de levering van goederen en/of diensten gestart is.
 2. WesCREATIONS BV is bevoorrecht op de goederen die binnengebracht worden ter herstelling tot het bedrag van de facturen die erop betrekking hebben, alsook alle desbetreffende interesten, kosten en belastingen volledig betaald zijn.

4 KLACHTEN EN ESCALATIE PROCEDURE

 1. Klachten mbt de overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard ook, dienen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst aangetekend en voldoende gemotiveerd ter kennis worden gebracht van WesCREATIONS BV. Elke andere klacht zal niet aanvaard worden. Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen.
 2. WesCREATIONS BV kan in geval van het vaststellen van een overtreding van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Belgische wetgeving en naargelang de aard van de klacht en/of overtreding overgaan tot één of meerdere van de volgende niet limitatief opgesomde acties: de dienstverlening naar de klant opschorten voor een onbepaalde tijd, de dienstverlening definitief beëindigen, additionele kosten en boetes aanrekenen, de betreffende inhoud verwijderen, de desgevallend door WesCREATIONS BV ontworpen website buiten gebruik stellen en/of alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

5 ANNULERING

 1. Eenzijdige annulering door de klant is ongeldig, tenzij deze annulering schriftelijk wordt aangevraagd en WesCREATIONS BV zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaard heeft. De koper is gehouden de reeds door WesCREATIONS BV gemaakte kosten te vergoeden zoals bijvoorbeeld en niet gelimiteerd tot voorschotten en borgsommen aan leveranciers evenals de kosten die voortvloeien uit de annulering. Deze vergoeding bedraagt tenminste 20% van de totaalsom van de bestelling of aankoop. Het staat WesCREATIONS BV vrij een hoger bedrag van gemaakte kosten te bewijzen. Bij gedeeltelijke annulering zal de volledige schadevergoeding, zoals hierboven beschreven, door de klant dienen betaald te worden.

6 PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Behoudens tegengesteld geschreven beding is ieder aanbod, schriftelijk of mondeling, van WesCREATIONS BV vrijblijvend.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen steeds exclusief BTW. Alle prijzen vermeld via eender welke vorm van publiciteit en op de website zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van druk- of publicatiefouten.
 3. Ook na aanvaarding van de bestelling kan WesCREATIONS BV zijn prijzen aanpassen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de kosten van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van zijn kostprijs. In voorkomend geval zal WesCREATIONS BV deze verhoging schriftelijk aan de koper meedelen. De koper beschikt over een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf deze mededeling, om al dan niet zijn bestelling te herroepen.
 4. Elke interventie wordt verrekend in regie per begonnen kwartier, steeds met een minimum van 30 minuten.
 5. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging op de origineel afgesproken werken en/of diensten uitgevoerd worden, zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. De navolgende omstandigheden kunnen bij wijze van voorbeeld aanleiding geven tot meerwerk:
 • Uitbreiding of wijziging van de eisen of wensen van de opdrachtgever na goedkeuring van de initiële offerte en opdracht.
 • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet involle omgang of onvoldoende duidelijk aan WesCREATIONS BV kenbaar zijn gemaakt. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.
 1. Voor een aantal producten die niet courant op voorraad zijn (zoals op maat bestelde producten), dient een voorschot van 30% betaald te worden. Bij betaling van dit voorschot en bevestiging van de bestelling, verbindt de klant zich ertoe de bestelde producten aan te schaffen. Deze verbintenis is onomkeerbaar. In geval een terugname of annulering uitzonderlijk overeen gekomen wordt, zal een vergoeding van 20% van de waarde van de bestelling als schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd zijn (“restocking fee”).
 2. Alle goederen en diensten zijn contant betaalbaar in onze kantoren op het ogenblik van de verkoop of bij uitvoering van onze diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd bedongen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van de factuur, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd van 10% per jaar, te rekenen dag per dag. Bij gehele of gedeeltelijke niet- betaling van de factuur binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum, zal van rechtswege het verschuldigd bedrag worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van €125 ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet- betaling, onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten. Indien gerechtelijke stappen tot invordering dienen ondernomen te worden, zal dit bedrag minimum €1000 bedragen.

7 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake verborgen gebreken voorzien in de art. 1641 B.W. tot 1649 B.W. en de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zijn enkel de waarborgen van toepassing zoals vermeld op de waarborgkaart van het aangekochte toestel, die integraal deel uitmaken van de verkoopsovereenkomst. De waarborg jegens de professionele koper bedraagt altijd 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het geleverde goed of indien hij niet dadelijk melding maakt van het gebrek.
 2. WesCREATIONS BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies tijdens een herstelling of interventie. De klant is verantwoordelijk voor eigen back-ups en wordt geacht steeds zelf over een reservekopie van zijn data te beschikken.
 3. WesCREATIONS BV kan evenmin verantwoordelijk worden geacht voor het falen van bedrijfskritische elementen zoals e-mailverkeer, beschikbaarheid van website, voice over IP, fax, filesharing, cloud services, niet beschikbaar zijn van internet etc.
 4. De herstelling van goederen gebeurt op risico van de klant. WesCREATIONS BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen binnengebracht voor herstelling. Bij een defect door eigen toedoen of foutief gebruik vervalt de garantie.
 5. De herstelling van eventuele bijkomende defecten die tijdens de diagnose/herstelling opduiken, zullen in een extra bestek worden meegedeeld indien dit niet het geval was in het initiële bestek. WesCREATIONS BV is in geen geval aansprakelijk voor het vaststellen van deze bijkomende defecten en/of voor defecten die door de klant niet gemeld werden bij het aanbieden van het toestel.
 6. Indien bij diagnose blijkt dat een defect ontstaan is door eigen toedoen of foutief gebruik, zal steeds de gebruikelijke diagnosekost worden aangerekend. Ook indien het toestel zich nog binnen de garantieperiode bevindt.
 7. Goederen die voor herstelling werden binnen gegeven, dienen binnen een termijn van 3 maanden na datum van kennisgeving door WesCREATIONS BV dat deze klaar zijn voor afhaling, afgehaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Enkel de originele service- of bestelbon gelden als bewijs en dienen voorgelegd te worden bij afhaling van het betreffende goed. Indien de termijn van 3 maanden overschreden wordt, worden de goederen definitief en onherroepelijk eigendom van WesCREATIONS BV, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding of schadeclaim.

WesCREATIONS BV is enkel aansprakelijk voor directe schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van WesCREATIONS BV beperkt zich in ieder geval tot het bedrag van de factuur, met een maximum van 2500 euro.

 1. In geen geval kan WesCREATIONS BV aansprakelijk gesteld worden voor fouten gemaakt door zijn leveranciers of door wederverkopers van zijn goederen en/of diensten.
 2. WesCREATIONS BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door WesCREATIONS BV ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door WesCREATIONS BV zelf op de site werd geplaatst alsook informatie afkomstig van gebruikers. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
 3. Elk geval van overmacht ontslaat WesCREATIONS BV van zijn aansprakelijkheid voor vertragingen of tekortkomingen in een deel of het geheel van de uitvoering van zijn verbintenissen. Zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt.
 4. WesCREATIONS BV wordt uitdrukkelijk ontheven van enige aansprakelijkheid ten overstaan van de klant voor de aanspraken van auteurs of andere auteursrechthebbenden met betrekking tot de intellectuele rechten m.b.t. de door haar gecreëerde websites, voor zover en in de mate dat de auteursrechtelijke vermogensrechten ter zake bij deze auteurs of rechthebbenden berusten. Indien de toestemming van de auteurs of auteursrechthebbenden niet kan worden bekomen, engageert de klant zich om het gebruik van de auteursrechtelijke beschermde gegevens onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de klant terzake enige vergoeding kan vragen aan WesCREATIONS BV. De klant zal WesCREATIONS BV volledig vrijwaren voor elke aanspraak die door auteurs of andere rechthebbenden op dit punt worden geformuleerd.

8 BIJZONDERE BEDINGEN M.B.T. DE CREATIE VAN WEBSITES

 1. Wanneer de klant WesCREATIONS BV gelast met de creatie van een website, zal WesCREATIONS BV alles in het werk stellen om een voor de klant aanvaardbaar resultaat te creëren. Partijen kwalificeren deze overeenkomst uitdrukkelijk als een middelenverbintenis. Wanneer de klant de creatie van WesCREATIONS BV niet aanvaard, kan de klant de samenwerking beëindigen. Op dat ogenblik zullen alle door WesCREATIONS BV geleverde prestaties worden gefactureerd en door de klant betaald dienen te worden.

9 OVERIGE BEPALINGEN

 1. In geval van wederverkoop verplicht de koper er zich toe aan de nieuwe koper deze algemene voorwaarden kenbaar te maken.
 2. Alle kosten en verplichtingen verbonden aan licentieaanvragen voor software vallen ten laste van de klant. Ook aanmeldingen of registraties of andere wettelijke formaliteiten behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De informatie die WesCREATIONS BV daar rond verstrekt, is louter en alleen ter informatieve titel.
 3. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk gerechtelijk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brugge. Elk geschil zal in het Nederlands gevoerd worden. De eventuele nietigheid van één of meer clausules van deze algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de andere clausules.